O nas

Naszą pasją jest projektowanie

O firmie

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe NAVICENTRUM Sp. z o.o. jest okrętowym biurem projektowym działającym nieprzerwanie od roku 1952 i mającym swą siedzibę we Wrocławiu.

W latach 1952 – 1991 firma działała jako przedsiębiorstwo państwowe kolejno pod nazwami:

 • Biuro Konstrukcyjne Taboru Rzecznego (BKTR);
 • Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego (BPiSTR);
 • Centrum Badawczo Projektowe Żeglugi Śródlądowej NAVICENTRUM (CBPŻŚ).

W latach 70-tych firma zatrudniała ok. 450 pracowników. W owym okresie przedsiębiorstwo miało swoje kilku- i kilkunastoosobowe placówki w Gdańsku, Płocku, Warszawie i Opolu. Poza specjalistycznymi pracowniami okrętowymi przedsiębiorstwo miało też pracownię projektową budownictwa wodnego.

W latach 80-tych, w związku z recesją w przemyśle okrętowym, a w szczególności w żegludze śródlądowej, przedsiębiorstwo stopniowo zmniejszało zatrudnienie. W ramach prywatyzacji, z dniem 01.01.1992r. firma została przekształcona w spółkę pracowniczą przyjmując nazwę: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Sp. z o.o. Obecnie spółka zatrudnia ok. 15 osób.

W okresie 50 lat istnienia biura, różne stocznie, zarówno śródlądowe jak i morskie, polskie i za-graniczne, wybudowały ponad trzysta typów statków różnej wielkości według dokumentacji technicznej opracowanej przez firmę dla armatorów polskich, angielskich, niemieckich, francuskich, norweskich, rosyjskich (dawniej radzieckich), francuskich, holenderskich, szwajcarskich, egipskich, indonezyjskich, nigeryjskich, libijskich, algierskich, czeskich.

Poza opracowywaniem kompletnych projektów: ofertowych, kontraktowych, klasyfikacyjnych, warsztatowych i zdawczych dla potrzeb stoczni, NAVICENTRUM prowadziło i prowadzi nadzory autorskie, a także wspomagało i wspomaga działalność projektową innych biur okrętowych oddelegowując swoich projektantów do pracy w tych biurach. Tak więc, projektanci firmy pracowali na Kubie, w Wietnamie, w Austrii, w Algierii, w Niemczech, we Francji, w Norwegii a także w Stoczni Szczecińskiej i w Stoczni Gdynia.

W zależności od wymagań amatorów, NAVICENTRUM opracowuje dokumentację projektową w oparciu o przepisy takich towarzystw klasyfikacyjnych jak, Polski Rejestr Statków, Lloyd`s Re-gister of Shipping, Germanischer Lloyd, Det Norske Veritas, Bureau Veritas, Llodnij Register.

Zarząd

mgr inż. Wiktor Bąk - Dyrektor

.

Rada Nadzorcza

Krzesimir Raganowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kazimierz Minkiewicz - Vice - przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Grabiec - Sekretarz Rady Nadzorczej

Wojciech Siwiec - Członek Rady Nadzorczej

Jak pracujemy

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe NAVICENTRUM Sp. z o.o. jest inżynierskim biurem projektowym o dużej praktyce w projektowaniu statków śródlądowych i morskich. Nasi specjaliści to wysoko wykwalifikowana kadra techniczna doświadczonych projektantów okrętowych we wszystkich specjalnościach.

Oferujemy usługi projektowe jednostek pływających takich jak:

 • statki na ładunki suche
 • statki pożarnicze i promy samochodowo-pasażerskie
 • statki pasażerskie, badawczo szkoleniowe, inspekcyjne
 • statki rybackie
 • motorówki inspekcyjne
 • zbiornikowce
 • bunkierki i stacje paliw
 • pływające stacje pomp i pływające elektrownie
 • warsztaty pływające
 • pogłębiarki rozmaitego typu i wielkości
 • specjalistyczne jednostki pływające do prac hydrotechnicznych
 • spulchniacze złóż gruntowych przy ujęciach wodnych i oczyszczarki
 • lodołamacze
 • modele redukcyjne

Proponujemy swoje usługi projektowe w zakresie i formie do uzgodnienia, z możliwością wykonywania prac projektowych w siedzibie Biura lub Zleceniodawcy.

Dokumentacja wykonana jest z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania i wysokiej jakości sprzętu komputerowego.

Historia

Działalność Centrum Badawczo-Projektowego w latach 1952-1991.

Szybko rozwijające się po II wojnie życie gospodarcze kraju stawiało również coraz większe wymagania wobec śródlądowego transportu wodnego. Zdawano sobie sprawę z tego, że nowe jednostki pływające powinny zastąpić wyeksploatowany i technicznie przestarzały tabor. Z myślą o przyszłym rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce powołano do życia z początkiem 1952 roku Biuro Konstrukcyjne Taboru rzecznego we Wrocławiu. Pierwszym dyrektorem Biura został Czesław Śladkowski, a kadrę stanowili głównie pracownicy byłego Wydziału Konstrukcyjnego Stoczni Odrzańskich. W pierwszym okresie działalności Biura – wobec braku decyzji o budowie nowego taboru – wykonywano głównie dokumentacje remontowe istniejącej floty, jub opracowywano dokumentacje dla produkcji specjalnej i pokrewnej przemysłowi stoczniowemu.

W 1957 roku w kraju na nowo „odkrywa się: żeglugę śródlądową i stwierdza potrzebę jej rozwoju. Stawia się przed nią a zarazem i przed Biurem nowe zadania. Na tym tle z dniem 1 lipca 1958 r Biuro Konstrukcyjne Taboru Rzecznego Biuro Konstrukcyjne Taboru Rzecznego zmienia nazwę na Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego. Funkcje dyrektorskie pełnią kolejno: Zbigniew Kuszewski, Józef Zelnikier, panowie Czesław Śladkowski, a następnie Tadeusz Klimek. Biuro stanowiło centralny ośrodek konstrukcyjny dla żeglugi śródlądowej i stoczni rzecznych. Podlegało Ministerstwu Żeglugi a następnie Ministerstwu Komunikacji – razem ze stoczniami armatorami rzecznymi.

Lata 1959 – 1971 to okres ogólnego rozwoju żeglugi śródlądowej w kraju i niewątpliwie okres rozwoju Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego. Biuro krzepnie jakościowo i rozwija się ilościowo, powstają nowe działy i pracownie oraz nowe formy projektowania np. poprzez modelowanie. Z dniem 1 marca 1971 roku stanowisko naczelnego dyrektora objął Zbigniew Zubrzycki. Trzon kadry Biura stanowili absolwenci Politechniki Gdańskiej i Szczecińskiej. Przygotowani raczej do konstruowania statków morskich – szybko przystosowali się specyfikacji projektowania jednostek śródlądowych, do narzuconych przez drogi wodne ograniczeń. W latach późniejszych pracownikami Biura stali się także absolwenci Politechniki Wrocławskiej, która prowadziła specjalizację w dziedzinie konstrukcji statków śródlądowych.

30 czerwca 1973 r, zarządzeniem Ministra Żeglugi – Biuro Projektów i Taboru Rzecznego zostaje przekształcone w centrum Badawczo Projektowe Żeglugi Śródlądowej, którego przedmiotem działania jest prowadzenie prac:

 • studialnych, prognostycznych, badawczych zmierzających do zapewnienia prawidłowej działalności bieżącej i rozwoju żeglugi śródlądowej, stoczni rzecznych, śródlądowych dróg wodnych
 • projektowych w zakresie nowych metod budowy i remontów jednostek pływających
 • nad organizacją produkcji stoczniowej i normowanie pracy
 • w zakresie ekonomiki transportu śródlądowego
 • w zakresie zastosowania i rozwoju informatyki w branży.

Od samego początku istnienia placówka obsługiwała wraz ze stoczniami rzecznymi potrzeby administracji dróg wodnych śródlądowych. W ten sposób została zaprojektowana różnorodna flotylla jednostek przystosowanych do prac regulacyjnych i budowlanych takich jak pogłębiarki, kafary, szalandy, warsztaty pływające, dźwigi pływające, koszarki, kotwiarki itp.

Obok tego taboru technicznego opracowano projekty jednostek niezbędnych do utrzymania dróg wodnych, a więc lodołamaczy, statków i motorówek inspekcyjnych, kutrów hydrograficznych, pływających stacji pomiarowych. Swoją działalnością Navicentrum obejmowało również modernizację, przebudowę, remonty już istniejących obiektów hydrotechnicznych, projekty małych portów, przeładowni zakładowych, przystani. Dla potrzeb żeglugi pasażerskiej powstało wiele projektów statków pasażerskich na śródlądowe drogi wodne – zarówno rzeki, jaki i jeziora, a także przeznaczonych dla morskiej żeglugi przybrzeżnej.

Oprócz projektowania dla potrzeb polskiego śródlądzia – w Navicentrum powstały projekty przeznaczone na zachodnie drogi wodne. Były to duże barki pchane o nośności do 4 tyś. ton, serie różnych zbiornikowców rzecznych do przewozu paliw płynnych, chemikaliów, olejów jadalnych. Zaprojektowano także m.in. największy jak dotąd zestaw pchany na Rodan składający się z pchacza o mocy 3200 KM i dwóch barek po 3 500 t nośności. Zaprojektowano kilka typów małych statków morskich, kabotażowce dla potrzeb żeglugi przybrzeżnej a także drobnicowiec 1100 t dla Wietnamskiej Republiki Demokratycznej. Prowadzono również wstępne prace nad projektami morskich zestawów pchanych. Poza działalnością projektową Centrum prowadziło prace badawcze w dziedzinie organizacji i ekonomiki transportu śródlądowego, prognozowania i rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce. Struktura organizacyjna Navicentrum przedstawiała się następująco: zadaniem centrali znajdującej się we Wrocławiu było zaspokojenie wszystkich potrzeb badawczych i projektowych przedsiębiorstw żeglugowych i stoczniowych w zakresie wprowadzenia do eksploatacji nowych typów statków, związanych z tym zagadnień technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych.

Zadania te realizowano w wielobranżowych pracowniach projektowania statków: w pracowniach statków transportowych, technicznych i statków specjalistycznych. Pracownie wspomagane były działaniami zespołów specjalistycznych, z których część znajdowała się poza Wrocławiem – w Gdańsku, Płocku, Warszawie i Opolu.

Zmiany i przekształcenia polityczne i ekonomiczne kraju, jakie nastąpiły w latach 80-tych spowodowały w znacznym stopniu zahamowanie transportu wodnego i budownictwa hydrotechnicznego. Upadki i likwidacje stoczni i związany z tym spadek zamówień spowodował, że Navicentrum znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Koniecznością stało się podjęcie decyzji o prywatyzacji przedsiębiorstwa.

9 listopada 1990 r, odbyło się zebranie informacyjne pracowników Navicentrum z udziałem dyrekcji, rady pracowniczej i przedstawicieli firmy konsultacyjnej. Efektem zebrania było podjęcie uchwały zobowiązującej dyrekcję i radę pracowniczą do zwrócenia się z wnioskiem do Ministerstwa transportu i Gospodarki Morskiej jako organu założycielskiego o wszczęcie postępowania likwidacyjnego w celu sprzedaży w całości Przedsiębiorstwa na raty – spółce z ograniczaną odpowiedzialnością utworzonej przez pracowników. Rok 1991 był okresem pomyślnego załatwienia wszystkich wymaganych formalności związanych z przekształceniem Navicentrum jako przedsiębiorstwa państwowego w spółkę pracowniczą z o.o. Od 1 stycznia 1992 r, Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej funkcjonuje jako Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „Navicentrum” Spółka z o.o. zachowując swój dotychczasowy profil działania.